Rešpektujeme štandardy. Vždy a bez výhrad.

Certifikácia pre ezdravie

Váš nový moderný ambulantný softvér musí byť v súlade s legislatívou a predpismi pre štandardnú komunikáciu.

ambee Kalendáre a plánovanie

V roku 2018 ambee absolvoval overenie a certifikáciu vo všetkých zdravotných poisťovniach. Po úspešnej akceptácii riešenia pokračoval testami pri overení zhody v súlade s pravidlami podľa Zákona 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme (NZIS).

Štandardy sú veľmi dôležité. Nemusíte sa trápiť, či splníte požiadavky alebo nie. To je úloha vývojárov ambee. A vždy aj bude.

Overenie v zdravotnej poisťovni

ambee je pripravený. Elektronické recepty a poukazy vytvárate v ambee riadne aj opakované. Systém sa postará, že ich odošle do systému príslušnej zdravotnej poisťovne podľa príslušnosti pacienta. Prešli sme akceptačnými testami všetkých zdravotných poisťovní:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (18.11.2018)
  • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (6.12.2018)
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s. (4.11.2018)
Overenie zhody

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vykonáva overenie informačných systémov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súlade s platným Zákona 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme. NCZI testami overuje, či je informačný systém v súlade s procesnými a technickými štandardami zdravotníckej informatiky. Overený systém dostane certifikát a je publikovaný v zozname overených informačných systémov. Nájdte tam aj spoločnosť SPIRE Life Solution, s.r.o., ktorá je autorom ambee.

Štandardy zdravotníckej informatiky zabezpečujú jednotnosť, bezpečnosť a integrovateľnosť v oblasti informačno-komunikačných technológií v zdravotníctve. Údaje evidované v zdravotníckych informačných systémoch musia byť zrozumiteľné, prehľadné a preukazné a musia poskytovať pravdivé informácie o zaznamenaných skutočnostiach.

ambee dodržiava štandardy zdravotníckej informatiky. Bez výhrad.
– JUDr. Martin Cingel, konateľ SPIRE Life Solution, s.r.o. Twitter Tweet
Vytvára ambee elektronickú dokumentáciu?

Vytvárate ju vy, lekári a sestry. ambee vám pri tom asistuje a zbiera dáta tak, aby ich bolo možné v štruktúrovanej podobe odoslať do národného zdravotníckeho informačného systému. Ak niečo doležité nezadáte, ambee vás upozorní. Miestami si zadanie dát vynúti.

ambee neustále dohliada, aby boli záznamy o pacientoch a poskytnutej zdravotnej starostlivosti v podobe, ktorú vie bez problémov a v súlade s požiadavkami zákona odoslať ako elektronický záznam do Elektronickej zdravotnej knižky občana. Elektronický záznam musí jeho autor, lekár, podpísať svojim EZPZ preukazom. Ak lekrá EPZP nemá, je podľa zákona povinný o tento preukaz požiadať.

Len pre poriadok uvádzame niekoľko pojmov, ktoré sú v elektronickom zdravotníctve dôležité:

  • Národný zdravotnícky informačný systém je súbor zdravotníckych informačných systémov v správe národného centra slúžiacich na zber, spracúvanie a poskytovanie informácií v zdravotníctve určených na správu údajovej základne; súčasťou národného zdravotníckeho informačného systému je aj Národný portál zdravia.
  • Národný portál zdravia je webové sídlo obsahujúce aplikácie a objektivizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, so službami súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a informácie o verejnom zdraví a sprostredkujúce prístup do národného zdravotníckeho informačného systému.
  • Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby vedených v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
  • Pacientsky sumár je časť elektronickej zdravotnej knižky obsahujúci základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti.
  • Štandardy zdravotníckej informatiky definujú štruktúru a formát dátových rozhraní, štruktúru, kvalitu, čas a spôsob evidencie zdravotníckych údajov a poskytovania zdravotníckych údajov.
  • Elektronický zdravotný záznam je záznam zdravotníckeho pracovníka v elektronickej zdravotnej knižke vo forme elektronického dokumentu podpísaného zdokonaleným elektronickým podpisom. Elektronické zdravotné záznamy o lekárskom predpise alebo poukaze pred zápisom do elektronickej zdravotnej knižky prechádzajú informačným systémom zdravotnej poisťovne.
O ambee

ambee je moderný ambulantný systém pre všeobecných lekárov aj špecialistov. Vyvíjame ho spolu s lekármi a ich zdravotnými sestrami. Na ich názore záleží, ambee má pomáhať práve im asistovať pri spracovaní dennej agendy. Kedykoľvek a kdekoľvek.

ambee prešiel v roku 2018 overením zhody v Národnom centre zdravotníckych informácií a testovali sme ho na komunikáciu so všetkými zdravotnými poisťovňami. Neustále ho rozvíjame a reagujeme na potreby lekárov, či legislatívne zmeny.

Icon For Arrow-up